# # # # # # # #

Paratge Natural Municipal El Mollet


Sant Joan de Moró

Paratge Natural Municipal El Mollet

L'enclavament del tossal de Mollet té importants valors ecològics, paisatgístics, històric-culturals i relacionats amb usos recreatius i de passatemps que justifiquen la tramitació d'un procediment perquè es declare Paratge Natural Municipal.
El paratge es localitza al nord-est del terme municipal de Sant Joan de Moró, a la comarca de la Plana Alta.

Des d'un punt de vista geomorfològic, s'inclou en un conjunt d'alineacions muntanyoses paral·leles al litoral, separades per amples valls, de fons aplanat i farciment de materials recents. Més concretament, el paratge està al tossal de Mollet, situat a les vessants d'orientació nord-oest de la serra de Borriol o de Moró. Predominen els afloraments d'arenoses triàsiques de color rogenc, que conformen un relleu abrupte. L'abundant cobertura vegetal existent acaba per formar un paisatge de gran valor, del qual destaca la singular morfologia ruïniforme, que pot observar-se als careners.

El paratge presenta valors notables tant a nivell florístic com faunístic. En relació a la vegetació, la zona està coberta per alzines de Quercus ilex i, en major grau, per pinedes denses desnaturalitzades de pi garriguenc (Pinus halepensis). Així mateix, el sotabosc de la pineda està format per matolls termomediterranis ben desenvolupats, dominats per coscolls i llentiscles. Tant les alzines com els matolls constitueixen hàbitats d'interès per a la Unió Europea.

En relació amb la fauna, hi destaca la presència d'espècies nidificants, com ara el pit-roig (Erithacus rubecula), el picot garser gros (Picoides major) i, possiblement, el pica-soques blau (Sitta europaea), que confereixen a aquests boscs un interès clar per tractar-se d'espècies la distribució de les quals se situa en zones de major altitud i de l'interior de la Comunitat Valenciana. També hi destaca la comunitat d'aus rapaces forestals per la gran varietat que hi ha, ja que hi nidifiquen quasi totes les espècies típiques d'aquest medi: l'aligot comú (Buteo buteo), el gamarús (Strix aluco), el xot (Otus scops) i el mussol banyut (Asio otus). Cal destacar-hi també la presència de l'àguila perdiguera (Hieraaetus fasciatus), que al Catàleg Valencià de Fauna Amenaçada està inclosa en la categoria de vulnerable.

Pel que fa al patrimoni històric-cultural, el jaciment denominat Mont Mollet, un antic poblat fortificat medieval que està considerat Bé d'Interès Cultural, constitueix l'element més rellevant. En l'aspecte etnològic, el romiatge fins a l'ermita de Sant Miquel cada tercer diumenge de Quaresma, que organitza l'Ajuntament des del segle XVII, constitueix un element de gran interès, que està fortament arrelat a la localitat.

Per tot això, i per la iniciativa de l'Ajuntament de Joan de Moró, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'aquest espai.

Més informació a:

www.agroambient.gva.es