Playa

Parc Natural del Prat de Cabanes - Torreblanca


És la principal zona humida de la província de Castelló, al mateix temps que un dels hàbitats humits menys alterats de la Comunitat Valenciana.

El Prat de Cabanes - Torreblanca és una estreta franja costera de terreny de marismes i embassaments formats per dipòsits quaternaris.

És la principal zona humida de la província de Castelló, a l'hora que un dels hàbitats humits menys alterats de la Comunitat Valenciana. Les seues característiques paisatgístiques, geològiques i ecològiques especials li donen un gran valor al context del patrimoni natural valencià.

La importància del parc és reconeguda a nivell mundial amb la seua inclusió a la Llista de zones humides d\'importància internacional, establerta en virtud de la Convenció sobre les zones humides o de Ramsar, signada l\'any 1971.

L\'espai destaca com a exemple rellevant d\'ús sostenible dels recursos naturals. L\'ús públic, en termes d\'investigació, estudi, ensenyament i gaudi ordenat del medi, l\'activitat minera centrada en l\'extracció de torba, la ramaderia extensiva, l\'agricultura, la caça i la pesca es practiquen de manera ordenada i compatible amb la coservació del valuós patrimoi natural.

Al Prat hi trobem fonamentalment tres grups de comunitats vegatals: les dels saladars, les pròpies del cordó litoral i les aquàtiques i palustres. És destacable, al Prat, la presència d'espècies de flora amb una distribució molt localitzada a la Comunitat Valenciana, com ara el ginebre marí, l'aristolòquia de flor groga, la saladilla fina o, fins i tot, endemismes exclussivament valencians com la ruda de marjal.

La fauna del Parc Natural té una gran importància perquè es poden trobar espècies endèmiques com la gambeta, el fartet o el samaruc. Les aus són el grup faunístic millor representat al Prat. Entre les espècies de fauna nidificant destaca la colònia més important de la Comunitat Valenciana d'una escassa i amenaçada espècie com és la perdiu de mar o carregada. També de gran interés és l'esparver cendrós, la boscarla mostatxuda, que presenta al Parc Natural una de les seues majors poblacions ibèriques, el camallarga, el martinet menut, l'estèrnid, el corriol camanegre, el xibec o la fotja vulgar. Entre les aus hivernants podem destacar la presència habitual del corb marí gros, l'arpellot de marjal, l'aligot comú, el blauet o el teixidor. Esta relació es completa amb les aus que visiten el Prat durant els seus viatges migratoris, com el xarrasclet, l'àguila peixatera, el pigre gris o el còlit gris, entre altres. Poques són les espècies de mamífers presents al Prat. Destaquen les poblacions de rata d'aigua, conill i mostela.

Localització

El Prat de Cabanes-Torreblanca s'exten entre els termes municipals de Torreblanca i Orpesa del Mar (Castelló). Limita amb la Serra d'Irta i Serra de les Santes.